https://www.youtube.com/watch?v=UkEjVamfeNU

ヒーローとはお母さんを守るもの